42. Hỏi: Thiên Chúa mạc khải Ngài là Tình Yêu như thế nào?