GIÁO HẠT THANH OAI - HÒA BÌNH

 

38 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn

 

1. Giáo xứ An Hòa

 Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - Tp Hà Nội

 

2. Giáo xứ Thạch Bích (kẻ Lõi) 

Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Tel: (0343) 873-624

 

3. Giáo xứ Nghĩa Ải (Kẻ Ải)

Hợp Thanh, Mỹ Ðức, Hà Nội

Tel: (0343) 847-393

 

4. Giáo xứ Ðồng Chiêm

An Phú, Mỹ Ðức, Hà Nội

 

5. Giáo xứ Tụy Hiền (Kẻ Sải)

An Tiến, Mỹ Ðức, Hà Nội

 

6. Giáo xứ Sơn Lãng (Sơn Miêng)

Hoà Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội

Tel: (0343) 882-505

 

7. Giáo xứ Vân Ðình

Vân Ðình, Ttr. Vân Ðình, Ứng Hòa, Hà Nội

 

8. Giáo xứ Canh Hoạch

Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

 

9. Giáo xứ Thanh Rang (Rang Soi)

Ðồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội

 

10. Giáo Xứ Thượng Lao 

Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội

 

11. Giáo xứ Phương Trung (Kẻ Chuông)

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

 

12. Giáo xứ Mỗ Xá

Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội

 

13. Giáo xứ Ðại Ơn

Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Tel: (0343) 867-048

 

14. Giáo xứ Lam Ðiền

Lam Ðiền, Chương Mỹ, Hà Nội

 

15. Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

 

16. Giáo xứ Yên Kiện

Ðông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

 

17. Giáo xứ Ðoan Nữ (Kẻ Nứa)

An Mỹ, Mỹ Ðức, Hà Nội

Tel: (0343) 882-506

 

18. Giáo xứ Thượng Lâm

Thượng Lâm, Mỹ Ðức, Hà Nội

 

19. Giáo xứ Lưu Xá

Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội

  

20. Giáo xứ Mỹ Thượng

Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội

 

21. Giáo xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)

Xuy Xá, Mỹ Ðức, Hà Nội

 

22. Giáo xứ Phúc Lâm

Phúc Lâm, Mỹ Ðức, Hà Nội

 

23. Giáo xứ Ðàn Giản (Kẻ Rùa)

Thanh Trung, Thanh Oai, Hà Nội

 

24. Giáo xứ Trình Xá

Ðỗ Ðộng, Thanh Oai, Hà Nội

 

25. Giáo xứ Mường Tre

Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình

 

26. Giáo xứ Ðồng Gội

Quất Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình

 

27. Giáo xứ Ðồng Gianh

Ðồng Cháy, Lạc Thủy, Hòa Bình

 

28. Giáo xứ Bến Cuối

Tân Thành, Kim Bôi, Hòa Bình

 

29. Giáo xứ Gò Mu

Hợp Thanh, Kim Bôi, Hòa Bình

 

30. Giáo xứ Mường Riệc

Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

31. Giáo xứ Đồn Vận

 Tân Thành, Kim Bôi, Hòa Bình

 

32. Giáo xứ Hướng Nghĩa

(Mường Cắt)

Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

33. Giáo xứ Mường Ðổn

Văn Lãng, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

34. Giáo xứ Vụ Bản

Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

35. Giáo xứ Ðồng Cháy

Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

 

36. Giáo xứ Vân Đồn

Lương Sơn, Hòa Bình

 

37. Giáo xứ Gò Cáo

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

38. Giáo xứ Đồng Cháy

Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

TTGMHN

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề